Algemene voorwaarden

Winkelwagen
0 producten
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden       
    
Artikel 1. Toepasselijkheid  

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Palmplaza zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.  

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.  

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.  

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Studio 55 worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Palmplaza ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.  

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Palmplaza zijn vrijblijvend en Palmplaza behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.  

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door palmplaza. Palmplaza is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Palmplaza dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.  

Artikel 3. Prijzen en betalingen  

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.  


3.2 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Palmplaza.  

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Palmplaza bent u een bedrag van vijfentwintig euro (EUR 25,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien Palmplaza haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Palmplaza om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.  

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Palmplaza gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.  

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Studio 55.  

Artikel 4. Levering  

4.1 De door Palmplaza opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.  

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.  

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud  

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Palmplaza verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.  

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten  

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Palmplaza geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.  

6.2 Palmplaza garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.  

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid  

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Palmplaza daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.  

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Palmplaza de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.  

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Palmplaza te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Producten die door Palmplaza exclusief voor u zijn besteld kunnen onder geen beding worden geretourneerd.  

Artikel 8. Bestellingen/communicatie  

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Palmplaza, dan wel tussen Palmplaza en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Palmplaza, is Palmplaza niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Palmplaza.  

Artikel 9. Overmacht  

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Palmplaza in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Palmplaza gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.  

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Palmplaza kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.  

Artikel 10. Diversen  

10.1 Indien u aan Palmplaza schriftelijk opgave doet van een adres, is Palmplaza gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Palmplaza schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.  

10.2 Wanneer door Palmplaza gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Studio 55 deze voorwaarden soepel toepast.  

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Palmplaza in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Palmplaza vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.  

10.4 Palmplaza is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.  

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.